Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

AKTUALNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu z siedzibą w Pączewie ,Pączewo 124 informuje, iż można  składać wnioski o wypłatę dodatku do źródeł ciepła innych niż węgiel w godzinach urzędowania Ośrodka:

Poniedziałek - Piątek :  7:30 – 15-:30

Z dodatku mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • kocioł olejowy.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków tzw. CEEB. Źródło ogrzewania musi być zgłoszone do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek przyznawany jest w kwocie:

 • 3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
 • 1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • 2 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski o dodatek można składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

Wnioski do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku do źródeł ciepła innych niż węgiel

Klauzula informacyjna – Źródła ciepła

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu z siedzibą w Pączewie informujemy, można pobierać i składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pączewie o dodatek węglowy.

Czas na złożenie wniosku upływa 30 listopada. Zachęcamy do składania wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wymagany podpis elektroniczny lub uwierzytelnienie z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Przypominamy, że dodatek węglowy to 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Warunkiem wpisanie lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU WĘGLOWEGO

Dodatek węglowy przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 • na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
 • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

jeżeli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, przez które rozumie się:

 • Gospodarstwo domowe jednoosobowe – tworzy osoba fizyczna (osoba składająca wniosek o dodatek węglowy samotnie zamieszkująca i gospodarująca.
 • Gospodarstwo domowe wieloosobowe – tworzy osoba fizyczna (osoba składająca wniosek o dodatek węglowy) oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o dodatek węglowy składa się na formularzu wniosku określonego w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1712) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

TERMINY WNIOSKOWANIA O DODATEK ORAZ JEGO WYSOKOŚĆ

 • Wniosek o dodatek węglowy składa się w terminie do 30 listopada 2022 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek można złożyć papierowo, elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego
 •  Dodatek węglowy przyznawany jest jednorazowo na rok 2022 w wysokości 3000 zł.
 • Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 • W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot wzywa pisemnie osobę ubiegającą się do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 • W przypadku, gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Jeżeli chcesz:

 • otrzymać informację na temat dodatku węglowego;
 • otrzymać wniosek o dodatek węglowy;
 • złożyć wniosek o dodatek węglowy

zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu, Pączewo 124 ,83-220 Skórcz

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem 518-797-748

KIEDY DODATEK NIE PRZYSŁUGUJE

Dodatek węglowy nie przysługuje, jeżeli:

 • wniosek zostanie złożony po 30 listopada 2022 roku,
 • obywatel Rzeczypospolitej Polskiej nie zamieszkuje i nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemiec nie posiada odpowiednich dokumentów potwierdzających jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego nie jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi;
 • źródło ogrzewania nie zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

INFORMACJE DODATKOWE

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym;
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
 • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Nowy okres świadczeniowy 2022/2023 w GOPS Skórcz z siedziba w Pączewie

dla zasiłku rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 1 lipca 2022 r. – tylko forma elektroniczna
od 1 sierpnia 2022 r. –
nadal forma elektroniczna i możliwość formy papierowej

Dla mieszkańców Gminy Skórcz wnioski w formie papierowej przyjmuje:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu z siedzibą w Pączewie :

 • poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 12:30

ZASIŁEK RODZINNY

Wnioski o zasiłek rodzinny złożone:

 • elektronicznie w lipcu 2022 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada 2022 r.;
 • we wrześniu i w październiku 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2022 r.;
 • w listopadzie i w grudniu 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 28 lutego 2023 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć do 30 listopada br.
Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2021/2022, zasiłek rodzinny jest przyznany do 31 października 2022r.

ŚWIADCZENIE ALIMENTACYJNE

Wnioski o świadczenie alimentacyjne złożone:

 • elektronicznie w lipcu 2022 r. lub elektronicznie i papierowo sierpniu 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2022 r.;
 • we wrześniu 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada 2022 r.;
 • w październiku 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2022 r.;
 • w listopadzie 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 stycznia 2023 r.;
 • w grudniu 2022 r. i styczniu 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 28 lutego 2023 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października 2022 r.

Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2021/2022 świadczenie alimentacyjne jest przyznane do 30 września 2022 r.

Składane wnioski na każde świadczenie muszą być wypełnione i kompletnez wymaganymi załącznikami oraz z następującymi informacjami:

 • numer rachunku bankowego, na który mają wpływać świadczenia;
 • numer telefonu, który jest pomocny do kontaktu z klientem.

                                                                                                                      GOPS Skórcz

z siedzibą w Pączewie

A P E L

Pomoc dla pogorzelców

Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o pomoc dla rodziny z Pączewa, której 4 maja br. całkowicie zmienił się świat.

Straciła cały dorobek życia w pożarze, z którego utrzymywała się.   

Obraz zniszczeń widać dopiero po przybyciu na miejsce zdarzenia. Na szczęście wszyscy domownicy są cali i zdrowi, ponieważ ogień nie przeniósł się na budynek mieszalny, lecz brakowało kilku minut aby doszło do ogromnej tragedii.

Straty są ogromne, w jednej chwili rodzina została pozbawiona budynków gospodarczych, garaży, stodoły oraz sprzętu rolniczego mi. in traktora, dwóch pres, opryskiwacza, cały skład zbóż,  zakupionych nawozów oraz innego rolniczego sprzętu. Wszystko spłonęło.

Szanowni Państwo zwracamy się o pomoc i wsparcie finansowe dla poszkodowanej rodziny, która straciła dorobek życia.

Prosimy o dokonanie wpłat na konto społecznościowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu nr 54 8342 0009 0007 5561 2000 0007 wpisując w treści przelewu: pomoc pogorzelcom z Pączewa.

Prosimy również Państwa o pomoc poszkodowanej rodzinie w inny sposób: rodzinie pozostały maciory z małymi, które trzeba wykarmić. Całe wyżywienie dla nich spłonęło, prosimy  o kontakt w sprawie żywności dla zwierząt bezpośrednio z pogorzelcami pod numerem telefonu 572-365-061.

Liczy się każda złotówka lub gest, za które z góry dziękujemy. Wierzymy, że razem możemy pomóc poszkodowanym odbudować ich dorobek życia.

 

Wójt Gminy Skórcz Sławomir Czechowski

Proboszcz Parafii Pączewo Irenusz Nowak

Sołtys Pączewa Halina Wika wraz z radą sołecką

OSP Pączewo

Pracownicy GOPS-u

SSDIP

epuap

KRONIKA GOPS

jubilaci

LEPSZE JUTRO

lepsze jutro

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Za życiem

za zyciem