Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

AKTUALNOŚCI

dzieciGminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Skórczu informuje, że rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby  stycznia 2016r. do 23 czerwca 2016r. zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, mogą zgłaszać się z wnioskiem o tę formę pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.30 do 13:00 do dnia 20 grudnia 2015r.

Pomoc w formie posiłku będzie przyznawana bezpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, czyli 771,00 zł na jedną osobę w rodzinie i zostanie złożony wniosek do dnia 20 grudnia 2015r.

Informujemy, iż od 1 listopada br. wzrastają o 100 zł kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Dotychczasowe kryterium ogólne stanowiące podstawę przyznania zasiłku rodzinnego, które jest obecnie określone na poziomie 574 zł netto na osobę w rodzinie, będzie wynosiło 674 zł, natomiast w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kwota ta wzrośnie z 664 zł do 764 zł. Tym samym wzrośnie również z 664 zł do 764 zł kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Bez zmian pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1 922 zł na osobę.
Jest to pierwszy etap wzrostu tych kryteriów, a następna ich podwyżka nastąpi od 1 listopada 2017 r. o kolejne 80 zł.

W okresie od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. obowiązywać będą również nowe wysokości świadczeń rodzinnych:

 1. wysokość zasiłku rodzinnego wyniesie miesięcznie: 
  - 89 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, 
  - 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, 
  - 129 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
 2. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wyniesie 185 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370 zł na wszystkie dzieci;
 3. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wyniesie 90 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
 4. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wyniesie: 
  - 80 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, 
  - 100 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
 5. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wyniesie: 
  - 105 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 
  - 63 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Pozostałe świadczenia rodzinne pozostają na niezmienionym poziomie.

Informujemy, iż od 1 października br. wzrosły kryteria dochodowe  uprawniające do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058) ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

 1. kryteria dochodowe:
  - dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł,
  - dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł;
 2. kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
  - kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1722 zł,
  - minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) – w wysokości 606 zł,
  - maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1335 zł, 
  - maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 604 zł;
 3. kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 288 zł.

kwiaty21 listopada obchodzimy w Polsce Dzień Pracownika Socjalnego – święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Jest to doskonała okazja do wyróżnienia najbardziej zasłużonych pracowników, dostrzeżenie ich pracy na rzecz społeczeństwa oraz pewnego rodzaju wypromowanie zawodu pracownika socjalnego.

Współczesna praca socjalna to profesjonalna działalność świadczona przez pracowników służb społecznych różnych instytucji oraz przez organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe.

Zawód pracownika socjalnego wymaga bardzo dobrej kondycji psychicznej oraz umiejętności zdystansowania się do problemów społecznych i codziennych sytuacji, z jakimi styka się pracownik w czasie swojej pracy. Wrażliwość, empatia, umiejętność poszanowania godności każdego człowieka to tylko niektóre z cech dobrego pracownika socjalnego. Umiejętne wykorzystanie tych cech w codziennej rzeczywistości, ukształtowanej przez biedę, przemoc, cierpienie i bezradność, jest największym darem, jaki powinien posiadać każdy pracownik socjalny.

Dla wielu pracowników służb społecznych Dzień Pracownika Socjalnego jest niezwykle ważną uroczystością, ale również istotnym wydarzeniem w ich życiu zawodowym. Wyrażenie wdzięczności za wysiłek i trud włożony w pomoc i wsparcie osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, jeszcze bardziej motywuje do pracy na rzecz drugiego człowieka.

Wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu pragnę złożyć serdeczne podziękowania za udzielanie pomocy, skierowanej do wszystkich osób potrzebujących wsparcia, w tym osób starszych i z zaburzeniami psychicznymi oraz ogromny trud włożony w wykonywaną przez Państwa pracę.

Jednocześnie składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, szczęścia w życiu osobistym oraz satysfakcji i dalszych sukcesów zawodowych.

Nagrodą za trud i wysiłek niech będzie szacunek społeczny i wdzięczność osób wspieranych.

srceWójt Gminy Skórcz 
Sławomir Czechowski

SSDIP

epuap

KRONIKA GOPS

jubilaci

LEPSZE JUTRO

lepsze jutro

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Za życiem

za zyciem