Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

AKTUALNOŚCI

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu informuje, że w grudniu bieżącego roku rozpoczyna się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Pomoc kierowana jest do osób spełniających kryteria dochodowe t. j. w przypadku rodziny, dochód na osobę nie może przekroczyć kwoty 456zł. W przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód na osobę nie może przekroczyć kwoty 542zł.
Osoby, które nie korzystały z pomocy tutejszego Ośrodka w formie dożywiania winny dostarczyć zaświadczenie o dochodach za miesiąc listopad bieżącego roku.

Niezależnie od kryterium dochodowego warunkiem uprawniającym do korzystania z w/w formy pomocy jest spełnienie przesłanek wynikających z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późń. zm.) stanowiącego, że:
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony);
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Dążąc do uzyskania w/w pomocy w bieżącym roku należy zgłosić się w tutejszym Ośrodku celem  zakwalifikowania i odebrania skierowania do dnia 12 grudnia 2014r.

GOPS  w  Skórczu przekazuje informację otrzymaną od Joanny Fila ze Stowarzyszenia Pomorskie Centrum Terapeutyczno - Prawne (projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

Pani Joanna poinformowała, że posiadają 20 wolnych terminów na porady psychologiczno - terapeutyczne dla seniorów i ich rodzin oraz opiekunów osób starszych.

Porady są bezpłatne, warto więc z nich skorzystać.

Folder ASOS (pdf)

W związku z realizacją projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”.
Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w powrocie na rynek pracy.

Czytaj więcej: INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SKÓRCZ

Nowe zasady wydawania kart parkingowych

I. Informacje ogólne
Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej: Nowe zasady w sprawie Kart parkingowych dla osób...

Postępujący  proces  starzenia się  społeczeństwa  powoduje  zwiększenie  zapotrzebowania  na świadczenie  usług  opiekuńczych  osobom  chorym  i niesamodzielnym. Kształcenia  opiekunów medycznych  przyczynia  się  do podwyższenia  jakości  usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych  i  higienicznych adresowanych  do  osób  starszych, chorych i niesamodzielnych.

Od  września 2014r. będzie  organizowany  kurs kwalifikacyjny  dla zawodu  opiekun medyczny.

Jest  to propozycja zwłaszcza dla tych  osób,  które  nie  posiadają  wykształcenia średniego,  a  ukończyli  minimum  gimnazjum  i chcą  uzyskać kwalifikacje w wyżej  wymienionym  zawodzie. Uczestnikiem kursu  może  być  osoba, która  ukończyła  18 lat (w wyjątkowych sytuacjach lat 16).

Kurs  odbywać  się  będzie  w  formie  zaocznej , średnio raz na 2 tygodnie  przez  2 dni(piątki w godzinach  popołudniowych i w soboty).Praktyki  zawodowe organizowane  będą w placówkach  ochrony zdrowia i opieki społecznej na podstawie  zawieranych umów  z pracodawcami.

opiekun medyczny

SSDIP

epuap

KRONIKA GOPS

jubilaci

LEPSZE JUTRO

lepsze jutro

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Za życiem

za zyciem