Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

Uncategorised

PROGRAM  „CZYSTE  POWIETRZE”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu  w ramach programu Czyste Powietrze na wniosek mieszkańca  gminy Skórcz wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego. Więcej informacji o 2 części programu „Czyste powietrze” można znaleźć http://www.czystepowietrze.gov.pl/

 • W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r. zaświadczenie o dochodach wydawanie jest na podstawie dochodów gospodarstwa domowego osiągniętych w roku 2019.
 • Zaświadczenie o dochodach potwierdza dochód gospodarstwa jednoosobowego lub wieloosobowego.
 • Gospodarstwo domowe jednoosobowe – tworzy osoba fizyczna (osoba składająca wniosek o wydanie zaświadczenia) samotnie zamieszkująca i gospodarująca.
 • Gospodarstwo domowe wieloosobowe – tworzy osoba fizyczna (osoba składająca wniosek o wydanie zaświadczenia) oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające  w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.
 • Dochód wykazany w zaświadczeniu oblicza się na podstawie definicji dochodu zawartej w art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych – po odliczeniu alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 •  

  Rodzaje dochodu uwzględnione przy wydawaniu zaświadczenia:

  1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e i art.30f ustawy z dnia 26lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

  W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

  1. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:
  • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  • świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach oświadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
  • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • świadczenie pieniężne określone w przepisach oświadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
  • ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
  • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,
  • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
  • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą–w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. –Kodeks pracy,
  • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
  • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
  • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
  • alimenty na rzecz dzieci,
  • stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art.209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25czerwca 2010r. o sporcie oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
  • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
  • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
  • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela,
  • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
  • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
  • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,
  • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
  • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

  W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art.18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym.

  Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:

  1. oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;
  2. gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
  3. gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o  wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na zasadach, o których mowa w ust.8a, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o  zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

  Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

   W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz  dochody pozarolnicze, dochody te sumuje się.

  • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
  • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
  • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
  • pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną wart.90c ust.2 ustawy z dnia 7września 1991r. o systemie oświaty oraz świadczenia, o których mowa wart.86 ust.1pkt 1–3 i 5 oraz art.212 ustawy z dnia 20lipca 2018r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • kwoty otrzymane na podstawie art.27f ust.8–10 ustawy z dnia 26lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,–świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z2018r. poz.690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992),
  • świadczenie rodzicielskie,
  • zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,
  • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

   

  Wymagane dokumenty

  • Żądanie wydania zaświadczenia składa się na formularzu wniosku określonego w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia.
  • Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  • Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych wart. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny.
  • Inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków będących przedmiotem wniosku.

   

  Miejsce i sposób załatwienia
  Postępowanie w sprawie żądania wydania zaświadczenia kończy się wydaniem zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

  • W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot wzywa pisemnie osobę ubiegającą się oświadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
  • W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

   

  Rozpatrzenie wniosku i wydanie zaświadczenia nie podlega żadnym opłatom.

  Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska;
  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

   

  Do pobrania:
  Czyste Powietrze - WNIOSEK O ZAŚWIADCZENIE (doc)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   „Niech te święta sprawią,
    że będziecie potrafili cieszyć się tym co macie.
  Niech marzenia zmienią się w cele,
  do których wszyscy dziś zmierzamy.

   Niech nie zabraknie Wam miłości i wsparcia,
   żeby pokonać  wszyscy razem przeciwność losu.
   Zdrowych świąt!!!

   

  Kierownik i pracownicy
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu

  OGŁOSZENIE O NABORZE

  z dnia 31 marca  2021r.

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu

  ogłasza nabór na stanowisko:

  ASYSTENTA RODZINY

  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skórczu z siedziba w Pączewie

  Forma zatrudnienia:umowa zlecenie  w systemie zadaniowego czasu pracy (1/4 etatu)

  Liczba stanowisk pracy: 1

  Przewidywany okres zatrudnienia: od 26 kwietnia 2021r.  do 31 grudnia 2021 r.

  Miejsce wykonywania pracy: Świadczenie usługi w miejscu zamieszkania rodziny na terenie Gminy Skórcz.

  ogłoszenie o naborze - Asystent Rodziny

  Zespół Interdyscyplinarny

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842 ) poszerzyła kompetencje gminy w zakresie zadań własnych i nałożyła obowiązek utworzenia lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenia poradnictwa i interwencji w przypadku jej zaistnienia, a także opracowania i realizacji programów ochrony osób doświadczających przemocy oraz prowadzenia działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą.

  W związku z powyższym  Rada Gminy w Skórczu  podjęła uchwałę:

  1. W 2011r. sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


  Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy w szczególności

  1. realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  2. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  3. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałania temu zjawisku,
  4. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie poprzez działania grup roboczych,
  5. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
  6. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
  7. ocena i weryfikacja prowadzonych działań, w tym działań grup roboczych,
  8. omawianie bieżących problemów wymagających rozstrzygnięcia Zespołu,
  9. prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu protokoły, sprawozdania z realizacji podjętych działań,
  10. podnoszenie kwalifikacji członków Zespołu i Grup Roboczych

   

  Zasady działania Zespołu  Interdyscyplinarnego

  Działania Zespołu są skierowane do rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemu.

  W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić przedstawiciele instytucji:

  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
  • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  • Policji
  • Oświaty
  • ochrony zdrowia
  • organizacji pozarządowych
  • kuratorzy sądowi

  W jego skład mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych niż ww. podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, czyli osoby, które znają problemy rodziny lub zajmują się pomocą rodzinie i mogą mieć wpływ na poprawę jej sytuacji.
  Skład Zespołu nie jest stały i zależy od problemu występującego w danej rodzinie.

  Podczas spotkań Zespołu planowane są następujące działania:

  1. diagnoza problemu i ustalenie strategii pomocowych
  2. podział ról i działań
  3. ocena i weryfikacja dotychczasowych działań.
  4. prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu min. protokół oraz sprawozdania z realizacji podjętych działań zawierające wnioski.

  Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy może tworzyć grupy robocze (zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy) w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Skład grupy roboczej został określony w ustawie i obejmuje te same podmioty, które wchodzą w skład zespołu interdyscyplinarnego, z wyjątkiem kuratorów sądowych, których udział w przypadku grup roboczych jest fakultatywny.

   

  Uruchomienie pracy Zespołu może nastąpić w wyniku reakcji na:

  Prośbę rodzica lub innych dorosłych członków rodziny, prośbę dziecka, informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej, informacje uzyskane z placówek oświatowych, informacje od innych służb urzędu pracy, pomocy społecznej, policji, Kościoła, służb medycznych, organizacji pozarządowych.

  Adresatami działań podejmowanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego są
  rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka, współmałżonka, osoby niepełnosprawnej jak również osoby niespokrewnionej, rodziny, w których nadużywany jest alkohol, rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem lub dziećmi, rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich.

  Jeśli jesteś świadkiem przemocy lub w twoim otoczeniu znajduje się osoba nią dotknięta, zgłoś się do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

  KONTAKT:

  Zespół Interdyscyplinarny w Gminie  Skórcz z siedzibą w Pączewie

  Pączewo 124

  83-220 Skórcz

  tel. 058 560 05 16, kom.518-797-748

  e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gopsskorcz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gopsskorcz.pl

  Strona gopsskorcz.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • 1.1 Informacja nietekstowa,
  • 3.1 Informacje i jej związki,
  • 3.2 Zrozumiała kolejność,
  • 4.1 Bezpośredni dostęp,

  Ponad to część zamieszczonych informacji w postaci załączników jest publikowana w formie PDF, JPG w postaci skanów  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania lub formy w jakiej zostały przekazane przez podmioty zewnętrzne celem publikacji.
  Niektóre grafiki oraz linki mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

  Strona została zaprojektowana z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła na poziomie 4,5:1.
  Strona internetowa pozostaje czytelna i funkcjonalna po podwojeniu rozmiaru tekstu.
  Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek.

  Niniejsze oświadczenie sporządzono: 30 marca 2020.
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot.

  Data pierwszej publikacji strony to 25 luty 2015 roku.
  Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 31.03.2020 roku.

   

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możne także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   

  Dostępność architektoniczna

  Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej i nie odnoszą się do niej wymagania dostępności architektonicznej.

   

   

  SSDIP

  epuap

  KRONIKA GOPS

  jubilaci

  LEPSZE JUTRO

  lepsze jutro

  KARTA DUŻEJ RODZINY

  logo kdr

  Za życiem

  za zyciem