Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie - dotyczy wyłącznie dzieci do ukończenia 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - kwoty 1 200,00 zł.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na jedno dziecko lub na pierwsze i kolejne dzieci na okres od 1 października 2017r. do 30 września 2018r. rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2016.

Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio:

 • urodzenia się dziecka, 
 • objęcia dziecka opieką lub 
 • przysposobienia dziecka.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • obywatelom polskim i cudzoziemcom,
 • matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na wniosek złożony w Ośrodku właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze,
 • do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia,
 • bez względu na dochody po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko,
 • na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł 

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie, a w przypadku: 

 • urodzenia dziecka, 
 • ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub 
 • gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, 

kwota świadczenia wychowawczego przysługuje za niepełny miesiąc.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

 

Wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych ,świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skórczu z siedzibą w Pączewie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00 (pokój nr.5), a także drogą elektroniczną przez portal informatyczny emp@tia.prowadzony przez Ministerstwo Rodziny ,Pracy i Polityki Społecznej oraz za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej- ePUAP, PUE ZUS i bankowość elektroniczną .

SSDIP

epuap

KRONIKA GOPS

jubilaci

LEPSZE JUTRO

lepsze jutro

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Za życiem

za zyciem