Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

Od 1 stycznia 2016r. do katalogu świadczeń rodzinnych zostało dodane świadczenie rodzicielskie.
Przysługuje ono rodzicom, którym nie przysługuje prawo do  zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.
Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą między innymi osoby bezrobotne, studenci, rolnicy, a także osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby  prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o nowe świadczenie rodzinne. Świadczenie to będzie przysługiwało osobom sprawującym opiekę nad jednym urodzonym dzieckiem przez okres 52 tygodni, niezależnie od kryterium dochodowego w kwocie 1.000,00 zł miesięcznie. W przypadku urodzenia wieloraczków okres pobierania świadczenia wydłużony zostanie odpowiednio do 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci nawet do 71 tygodni w przypadku kiedy podczas jednego porodu urodzi się pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie to będą mogli otrzymać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 roku, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. W takim przypadku prawo do świadczenia będzie przysługiwało od dnia wejścia w życie przepisów tj. od 01-01-2016 r. do ukończenia ustawowego okresu 52 tygodni od dnia narodzin dziecka (lub odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka w trakcie jednego porodu). Świadczenie rodzicielskie natomiast nie będzie przysługiwało, jeżeli osoby te pobrały już na dziecko zasiłek macierzyński albo jeżeli skorzystały z przedłużonego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Komu przysługuje świadczenie:

  • rodzicom biologicznym (matce lub ojcu)
  • opiekunom faktycznym dziecka oraz rodzinom zastępczym (z wyjątkiem zastępczych rodzin zawodowych) w przypadku, gdy obejmą opieką dziecko, które nie ukończyło jeszcze 7 roku życia, a w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego 10 roku życia.

Komu nie przysługuje nowe świadczenie:
Nowe świadczenie nie przysługuje osobom, które otrzymują zasiłek macierzyński lub korzystają z podobnego typu świadczeń - z tytułu urodzenia dziecka - w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych). Wyklucza się możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego

świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego.

Osoby zainteresowane taką formą wsparcia powinny złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od narodzin dziecka. Jeżeli zrobią to później, świadczenie będzie przysługiwać od chwili złożenia wniosku do ukończenia ustawowego okresu 52 tygodni od dnia narodzin dziecka (lub odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka w trakcie jednego porodu).

Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skórczu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30, a także drogą elektroniczną przez portal informatyczny emp@tia.

SSDIP

epuap

KRONIKA GOPS

jubilaci

LEPSZE JUTRO

lepsze jutro

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Za życiem

za zyciem