Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

Zespół Interdyscyplinarny

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842 ) poszerzyła kompetencje gminy w zakresie zadań własnych i nałożyła obowiązek utworzenia lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenia poradnictwa i interwencji w przypadku jej zaistnienia, a także opracowania i realizacji programów ochrony osób doświadczających przemocy oraz prowadzenia działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą.

W związku z powyższym  Rada Gminy w Skórczu  podjęła uchwałę:

 1. W 2011r. sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy w szczególności

 1. realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 2. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 3. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałania temu zjawisku,
 4. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie poprzez działania grup roboczych,
 5. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 6. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 7. ocena i weryfikacja prowadzonych działań, w tym działań grup roboczych,
 8. omawianie bieżących problemów wymagających rozstrzygnięcia Zespołu,
 9. prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu protokoły, sprawozdania z realizacji podjętych działań,
 10. podnoszenie kwalifikacji członków Zespołu i Grup Roboczych

 

Zasady działania Zespołu  Interdyscyplinarnego

Działania Zespołu są skierowane do rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemu.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić przedstawiciele instytucji:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • Policji
 • Oświaty
 • ochrony zdrowia
 • organizacji pozarządowych
 • kuratorzy sądowi

W jego skład mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych niż ww. podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, czyli osoby, które znają problemy rodziny lub zajmują się pomocą rodzinie i mogą mieć wpływ na poprawę jej sytuacji.
Skład Zespołu nie jest stały i zależy od problemu występującego w danej rodzinie.

Podczas spotkań Zespołu planowane są następujące działania:

   1. diagnoza problemu i ustalenie strategii pomocowych
   2. podział ról i działań
   3. ocena i weryfikacja dotychczasowych działań.
   4. prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu min. protokół oraz sprawozdania z realizacji podjętych działań zawierające wnioski.

Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy może tworzyć grupy robocze (zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy) w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Skład grupy roboczej został określony w ustawie i obejmuje te same podmioty, które wchodzą w skład zespołu interdyscyplinarnego, z wyjątkiem kuratorów sądowych, których udział w przypadku grup roboczych jest fakultatywny.

 

Uruchomienie pracy Zespołu może nastąpić w wyniku reakcji na:

Prośbę rodzica lub innych dorosłych członków rodziny, prośbę dziecka, informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej, informacje uzyskane z placówek oświatowych, informacje od innych służb urzędu pracy, pomocy społecznej, policji, Kościoła, służb medycznych, organizacji pozarządowych.

Adresatami działań podejmowanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego są
rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka, współmałżonka, osoby niepełnosprawnej jak również osoby niespokrewnionej, rodziny, w których nadużywany jest alkohol, rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem lub dziećmi, rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy lub w twoim otoczeniu znajduje się osoba nią dotknięta, zgłoś się do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

KONTAKT:

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie  Skórcz z siedzibą w Pączewie

Pączewo 124

83-220 Skórcz

tel. 058 560 05 16, kom.518-797-748

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SSDIP

epuap

KRONIKA GOPS

jubilaci

LEPSZE JUTRO

lepsze jutro

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Za życiem

za zyciem