Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

AKTUALNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu przypomina o konieczności złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016.

Wnioski należy składać w   GOPS przy ul. Kociewskiej 7, w Skórczu od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00

Ulega zmianie kryterium dochodowe będące podstawą ubiegania się o świadczenia rodzinne na dwa kolejne okresy zasiłkowe obowiązujące  od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. oraz od 01 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r.
Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:

  • 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł na osobę w rodzinie, której członkiem jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Obowiązujące terminy w sprawie wypłat świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego:

  1. Na wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, jak również specjalnego zasiłku opiekuńczego złożony z kompletem dokumentów do dnia 30 września 2015 r. świadczenia przysługujące za miesiąc listopad br. wypłaca się do dnia 30 listopada 2015 r. Natomiast, gdy wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 01 października do 30 listopada 2015 r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad br. wypłaca się do dnia 31 grudnia 2015 r.
  2. Na wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożony wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października 2015 r. świadczenie przysługujące za miesiąc październik br. wypłaca się do dnia 30 listopada 2015 r.

Złożenie wniosku po dniu 31 października 2015 r. skutkuje przyznaniem świadczenia z funduszu alimentacyjnego od miesiąca wpływu wniosku do tut. ośrodka, co oznacza, że świadczenie za okres wstecz nie przysługuje.

W przypadku wątpliwości informacje udzielane są w godz. 8.00 do 15:30
pod numerem tel. (58) 582 4718

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów dochodowych oraz nowej wysokości świadczeń rodzinnych zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U.  z 2015 r. poz. 1238)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu składa gorące podziękowania za przekazane środki finansowe w wysokości 500 zł z przeznaczeniem dla osób potrzebujących wsparcia z gminy Skórcz .Darczyńca chce pozostać osobą anonimową.
Środki przekazane na konto społeczne naszego ośrodka zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Jesteśmy wdzięczni za piękny odruch serca, który został przyjęty z wielką radością.
Dziękujemy w imieniu potrzebujących.

serce

 

Kierownik GOPS
Gabriela Kozłowska

plażaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu informuje, że dzieci rolników mogą skorzystać z wypoczynku letniego - Kolonii za odpłatnością 350zł.

Termin Kolonii jest przewidziany od 27 lipca 2015r do 09.08.2015r.

Rodzice , którzy chcą posłac swoje dziecko na kolonie mogą zgłaszać się po karty kolonijne do GOPS wodz. Od 7:30 do 15:30 codziennie.tel.585824718

Kolonie będą organizowane w Rzucewie. Przewiduje się dużo atrakcji.

Liczba miejsc ograniczona, liczy się data zgłoszenia na kolonie.

skan ulotki (pdf)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Skórczu informuje, że rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby  od września do grudnia 2015r. zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, mogą zgłaszać się z wnioskiem o tę formę pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.30 do 15.30. do dnia 31 lipca 2015r.

dzieci

Pomoc w formie posiłku będzie przyznawana nieodpłatnie na zasadach ogólnych, określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz na podstawie Uchwały Nr XXVIII/208/2014 Rady Gminy Skórcz z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Zgodnie z uchwałą pomoc w formie dożywiania dzieci  w szkołach i przedszkolach może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, czyli 684,00 zł na jedną osobę w rodzinie.

Czytaj więcej: Informacja dla rodziców i opiekunów dzieci w...

podziękowaniePracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu serdecznie dziękuje anonimowym Darczyńcom, z gminy i miasta Skórcz, którzy w odpowiedzi na prośbę tutejszego Ośrodka przekazali na rzecz osób potrzebujących: meble pokojowe, sprzęt gospodarstwa domowego, meble kuchenne, telewizor, stolik, stoły oraz wózek i odzież dla dzieci i dorosłych.

Wyrażamy naszą głęboką wdzięczność za okazane „serce” potrzebującym wsparcia Podopiecznym tutejszego Ośrodka.

Przekazane nam dary miały wartość nie tylko materialną, ale także były przejawem wielokrotnie przez nas podkreślanej solidarności naszej lokalnej społeczności.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za bezinteresowną pomoc i okazaną wrażliwość na potrzeby innych.

pracownicy GOPS Skórcz

SSDIP

epuap

KRONIKA GOPS

jubilaci

LEPSZE JUTRO

lepsze jutro

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Za życiem

za zyciem