Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

AKTUALNOŚCI

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można składać w GOPS Pączewo do dnia 1 grudnia 2022 r. 1 lutego 2023 r.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy - Prawo energetyczne 1), w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

 Dodatek elektryczny nie przysługuje w przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy.

 Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

Czytaj więcej: INFORMACJA W SPRAWIE DODATKU ELEKTRYCZNEGO

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art 359 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pozn. zm.) na:  

"Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu na terenie gminy Skórcz w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2024r."

Działają na podstawie art 253 ust.2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że dokonał wybory oferty najkorzystniejszej. Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 firmy:

Medis24 Sp z o.o., ul Wronia 45/U2, 00870 Warszawa

W dniu 24 listopada 2022 roku o godzinie 10:05 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu z siedzibą w Pączewie, reprezentowany z upoważnienia Wójta Gminy Skórcz przez Kierownika GOPS - Gabriela Kozłowska, dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na: "Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu na terenie gminy Skórcz w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2024r."

protokół z otwarcia ofert można pobrać klikając z link:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Skórczu z siedzibą w Pączewie zaprasza do składania ofert na usługi społeczne:

Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu na terenie gminy Skórcz
w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2024r.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem:

https://gopsskorcz.bip.gov.pl/publiccontracts/view/38675

SSDIP

epuap

KRONIKA GOPS

jubilaci

LEPSZE JUTRO

lepsze jutro

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Za życiem

za zyciem